Saturday, January 12, 2008

Puisi ni Asarpin

ASARPIN ngirimko puisi via e-mail, 5 Januari 2008. "Kik mak keberatan puisi-puisi hinji muat di blog/web udo," ani.

Bingung juga aga kumuat dipa. Ya, adu do di ija gawoh.

Inji sajak ni Asarpin.
(Catatan: Nyin mudah huruf kh/gh, kuubah jadi huruf r):


TALI PERANTI


ram rua jong
haga ngicik pai cutik
sanga patoh pun rua
cawa tuppak di ajong disan

api mak mari riya
ajo tali peranti
mitcik lagi sai bisa
kidang mak ulah dia

kattu ya mak lagi
atti serta penahanni
jakni ram muari dija
benor ni munih disan
mulang di sikam roppok
haga ngawawillahkon tangguh
sanga patohno sinna

haga disapa pai da ya
tuppak lawanni cawa
ram rua jong muari
nyamukakon cerita
ngehadapni ram roppok
muakhi sai wat dija

mittar kanjak jenganan
wat pai da ya tanyitcing
najin mawat tenyating
hanjak sikam jak ija

hanekan sekedar cutik
kiteliyak kon di tian
hebos serta mehaos
sayuk serba kurang

lain munih da ya ajong
kinjuk cawane pantun:
tipanton titaroton
tilokkon mak tikeni
mane barang tembeli
lain da ya ki raiya

wat induh mawat
hanekan senna ya
lamon macam khinci na
rukuk dilam bukkusan
tih kancakne gula
kipak laju di susu

sennalah sifat kelawan dalil
tanda patci sikam dua
mittar kanjak jenganan
pudatong sai ratong
kiriman sai mak dija
benor ni munih disan da ya

kik kak ya mak lagi
tungguanni
nabik haga butappa
laju bukusur
alimmu bane

ajong di san pai da ya
ngaji mak ngattoni
nerima pudatong sikam sinna

telaju di sekiman
putit perit kegitcit
handakulu cakak dulu
damai ram ane punai
mak dapok ane cotcok
kecici lapah ngaji
patak nawai sekula

lapah kanjak jengan
tuppak di kedamaian
tehabu di kelungu
ngalas di teratas
ngeluppak sabahluppak
merissa pekon kusa
laju di terbaya

cerabus jak tanggamus
teliyu mid wai jelai
tahanggayos di baros
sembahyang pasar madang

jaru pedama suku
sengabah sanga pekon
kipak laju di perbatin
sai batin sikam roppok
haga ngawillahkon tangguh
sanga patoh pun rua

benorni munih disan
mulang disikin dua
lagi kala di nana

jak pissan mit pindua
bukuis butakkis
butulak busasanda
nyawakon mak kuwawa
lattaran mak biasa

min telu sampaimu pak
ngucakkon cawa nulak
lima nam laju pitu
ngucakkon mawat tahu
lattaran mak buguru

ditimbal tian roppok
lagi kala di nana

ikok pisai wait pengramban kuta
sai pandai mak tikitai
bijaksana mak dija
si ngong-ngon mak di pekon
radu cakak mit darak

sai pittor lagi midor
si nalam lagi pedam
perajurit mawat mit
mula si bugu kanggu teliba di sikam dua

cambai diri pai ne wai, hani
helaune tutukon pai
kak riya paku sara
bilang pun juga cawa
sanga patoh rua sinna
ucak ni tian sai mak dija
lagi kala di nana

kuangon kon sikin dua
cawa temondo munih
mak rang layane kena
ki haga nunggu di raiya

sanggitah mawat pandai
ngelebonkon pinakai
adat cara jak saka

sanggitah mawat tahu
ngelebonkon pi ranggu
adat cara sai radu

ki mak ya haga jadi pilih
jadi pekeran munih
adat cara jak tumbai

sai hattak sai hanggani
sekakirane munih

sai hatta sai hangganni
sekakirane mingan

mulang di sikin dua

tekejut tekacah
mamang hati

sikam roppok jak ngakuk
anak bai kutti roppok
dibambangko anak bagas sikin dua
lain munih haga guai gurau
akkat mittar ngelajar
atawa ki ya wat haga
pik an ni sai barih
lain da ya ki raiya

anak bai kutti roppok sinna
diakuk anak meranai sikam roppok
haga guai gatti nyawa ulun tuha ni
metudau pai da ya duduk ni

metudau sinna lain munih ki mak dacok
mulang di tiyuh dija
sinji sangun jenganni
rangni mak serta bapakni

kanjak kala di nana
wat pai da ya bilang bingi ulahhadan khani
buluppat di jemahat
tekokoh bulimban bulan
mawat kung pai da ya
sikam jak nyamuka kon cakha
cakha sai patut bukena

tattat ketutuk ne adat
pinakai hanjak tumbai

anak bai tulang dulun
lain munih da ya
ki mak kuangonkon sikin dua

ya bangga sumba rana
luahne panggus mamus
lain da ya ki raiya
mulang di sikam roppok
lagi kala di nana

ruwat serta meromot
palangan liwan pura
mulang disikin dua
lagi kala sakano

kekalau bingi sinji
bingi tulus menjadi
bingi munyaian sunyinni
putawok-tawok ajo
gelarne kicik tuha

haga pai daya sikam bukenalan
sippa pai da ya sai tutur ulun tuha
kipak laju si tutur uppu
apilagi ki si tutur kuari
sai patut haga di basani
anak butting kutti roppok

haga munih sikam pandai
dibilangan serta rikinanni
pusabaian ram dija

babai kedengan bakas
bukuhni sikam roppok
haga se inong-inongan so sia
nyaman kattu lumanai
alan dia kak nanti
jimoh kelawan sawaini
sikam roppok putawok-tawok
putungga di rang laya
atau di pa ya pok jenganni juga
mawat kung da ya sikam roppok
dacok se enong-enongan
ki ya mawat kung ditunjukkonni
muakhi sai dija
kala debingi sinji

alim mu ba ni adik disan pai da ya
ngebenokh kon tangguh salah
nyambung tangguh ki kurang
ngurangi tangguh ki liyu
ki nyin ya jadi patut

Ajong
ram rua jong muari
haga ngicik pai da ya
sanga patoh pun rua
cawa tuppak di ajong disan
api mak mari raiya
ajo da ya tikkuk serta higuk-an ni tian roppok
sai mungura lagi kala di jinna

halok da ya radu pista kippak mak lestari
hanekan sekedar cutik
hanekan senno ki teliyak kon di hulun
hebos serta ne haos
sayuk seraba ni kurang

lain munih da ya adik
ki telok kippak mani tipanjuk
mane barang tembeli
lain da ya ki raiya

injuk pattun ne hulun
“wat gassa tepa nipis
halok talam ya tiku
di atas ne pulambaran
piring bu susun-susun”

benor ni munih disan
ki kak ya mak lagi
atti serta penahanni lagi
jak pihak ni ram kuari
raiya ki injukni

Kattu ya lagi luah
ngasi pai da ya tipenah

Kattu ya lagi duwai
ngasih pai da ya tikitai

kattu ya lagi manjau
ngasih pai da ya ti urau

benor ni munih ki ya sitatti mawat lagi
si tenan radu disan
radu pista kippak mani lestari
kak unyin ni mulang di saya dija

nabik haga butappa
kippak laju bukusur
alim mu ba ni di adik disan pai da ya

Adik
duli da ya di adik disan pai da ya
haga rang tuppak ni tangguh
isi kedalih ratti
jama ni ram muari seunyinni

kattu ya mak nyalah
mak nyapang cempalani
hati ram muari sai dija
haga pai da ya sikam roppok pandai di rupane
anak ruyangni ram roppok sinna

nyaman kattu alan dia
kak natti putungga di ranglaya
mawat kung pandai da nginong ya

Among
rajjo pai da ya pik ne
ajo among
sikam dikayun kepala battu
terus laju di baya ni
ngattak kon mi gulai
serta babuwak buhahama
ngelawan ram muari si wat dija
tandane guai ram so togok di rani sinji

harap haga kilu terima
jamma ni ram muari sai dija
raiya kinjuk tamong pai daya
rang tuppakni cawa

2 comments:

irfan anshory said...

Helau juga puisini Asarpin, kidang ejaanni perlu tistandarkon, misalni kipak tibaca "kh" atawa "gh", nulisni harus "r". Asarpin musti nulis karya sastra modern: puisi, novel, carbun (carita buntak), nutuk jimpangni Udo Z. Karzi, sapa pandai dapok kuruk penilaian Rancage 2009!

Udo Z Karzi said...

Temon do, Bang. Insya Allah, buku kumpulan cerita buntak (cerbun) ni Asarpin titerbitko tahun inji (2008).